Đăng ký

Giải câu 8 phần I tổng kết chương I

Hướng dẫn:

Xem bảng khối lượng riêng của một số chất trang 37, SGK.

Giải:

\(7800kg/m^3\)là khối lượng riêng của sắt.