Đăng ký

Giải câu 4 phần I tổng kết chương I

Hai lực đó gọi là hai lực cân bằng.