Giải bài 4.1 Trang 9 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Đề bài

Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện trên.

b. Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

Tóm tắt:

R1=5ΩR1=5Ω

R2=10ΩR2=10Ω

I=0,2AI=0,2A

UAB=?V

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

    Cách 1: Dựa vào: \(U_{AB}= U_1+U_2\)

    Cách 2: Dựa vào: \(U_{AB}= I.R_{tđ}\)

 Giải:

    a) Có thể vẽ như sơ đồ sau:

    

    

   b) Cách 1:

    Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \(R_1\):

\(U_1=I.R_1=0,25.5=1(V)\)

   Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \(R_2\)

 \(U_2=I.R_2=0,2.10=2(V)\)

   Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB:

\(U_{AB}=U_1+U_2=1+2=3(V)\)

    Cách 2:

   Điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

 \(R{tđ}=R_1+R_2=5+10=15(\Omega)\)

   Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB:

 \(U_{AB}=I.R_{tđ}=0,2.15=3(V)\)

Xem thêm