Đăng ký

Giải bài 4.15 Trang 12 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Hướng dẫn:

Khi K đóng: Không có dòng điện chạy qua \(R_3\), mạch chỉ còn \(R_1\) mắc nối tiếp với \(R_2\)

 Khi K mở: Mạch gồm \(R_1,R_2,R_3\) mắc nối tiếp.

 Giải:

 Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch.

   a) Khi công tắc K mở, cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

\(I= \dfrac{U}{R_1+R_2+R_3}\)                            (1)

Khi công tắc K đóng, không có dòng điện chạy qua điện trở \(R_3\), cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

 \(I=\dfrac{U}{R_1+R_2}\)                                     (2)

 Từ (1) và (2) thấy rõ \(I'>I\) nên theo đề bài, ta có:\(I'=3I\).

Hay: \(\dfrac{U}{R_1+R_2}=3.\dfrac{U}{R_1+R_2+R_3}\)

\(\Leftrightarrow\) \(R_1+R_2+R_3= 3(R_1+R_2)\)

\(\Leftrightarrow R_3=2(R_1+R_2)\)

\(\Leftrightarrow R_3=2(4+5)=18(\Omega)\)

   b) Khi công tắc K mở:

   \(I=\dfrac{U}{R_1+R_2+R_3}=\dfrac{5,4}{4+5+18}=0,2(A)\)

vậy ampe kế chỉ 0,2A.