Đăng ký

Giải bài 4.12 Trang 11 - Sách Bài tập Vật Lí 9

  Chọn C. \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{R_2}{R_1}.\)