Đăng ký

Giải bài 4.10 Trang 10 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Chọn C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch .