Đăng ký

Giải bài 4.5 Trang 10 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Hướng dẫn:

 Mắc nối tiếp sao cho tổng các điện trở thành phần bằng điện trở tương đương.

  Giải: 

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

\(R_{tđ}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{12}{0,4}=30(\Omega)\)

 Vì \(R_{tđ} =R_3 \) và \(R_{tđ}=R_1+R_2 \) nên có hai cách mắc các điện trở đó vào mạch:

  - Cách 1: Trong mạch chỉ có điện trở \(30(\Omega)\):

   

  - Cách 2: Trong mạch mắc hai điện trở \(10(\Omega)\) và \(20(\Omega)\) nối tiếp nhau: