Đăng ký

Giải bài 4.3 Trang 9 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB:

   \(R_{tđ} =R_1+R_2=10+20=30(\Omega)\)

   Cường độ dòng điện  chạy trong mạch:

   \(I=\dfrac{U_{AB}}{R_{tđ}}=\dfrac{10}{30}=0,4(A)\)

   Vì ampe kế đo dòng điện chạy trong mạch nên số chỉ của ampe kế là 0,4A.

    Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \(R_1\):

   \(U_1=I.R_1=0,4.10=4(V)\)

   Vì vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \(R_1\) nên chỉ số của vôn kế là 4V.

   b) Vì \(I'=3.I\) nên \(\dfrac{U_{AB}}{R_{AB}} =3.\dfrac{U_{AB}}{R_{AB}}\)

 Từ đó, ta có các cách làm tăng cường độ dòng điện là:

  - Cách 1: Giữ nguyên hai điện trở mắc nối tiếp để \(R'_{AB} =R_{AB} \) thì \(U'_{AB}=3U_{AB}\).

 Tức là phải tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần.

   - Cách 2: Giữ nguyên hiệu điện thế của đoạn mạch \(U'_{AB}=U_{AB}\) thì \(R'_{AB}=\dfrac{1}{3}.R_{AB}\)

 Vì \(R'_{AB}=\dfrac{1}{3}.R_{AB}=\dfrac{30}{3}=10(\Omega)=R_1\) nên trong đoạn mạch chỉ mắc \(R_1\).