Đăng ký

Giải bài 4.11 Trang 10 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Chọn A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.