Đăng ký

Giải bài 4.9 Trang 10 - Sách Bài tập Vật Lí 9

Chọn D. 7,5V.