Đăng ký

Giải bài 4.13 Trang 11 - Sách Bài tập Vật Lí 9

   Hướng dẫn:

 - Công tắc K mở, \(I= \dfrac{U}{R_1+R_2}=\dfrac{U}{9}\)

 - Công tắc K đóng, không có dòng điện chạy qua \(R_2,I'=\dfrac{U}{R_1}=\dfrac{U}{3}\)

   Do đó: \(I'=3I\) 

   Giải:

   Chọn D. Lớn hơn 3 lần.