Đăng ký

Giải bài 3.3 trang 9- Sách bài tập Vật lí 8

Đổi đơn vị : 1,95km = 1950m ; 3km = 3000m; 0,5h = 0,5.3600 =1800s.

Thời gian đi hết quãng đường đầu :

  t1 = \(\dfrac{s1}{v1}\) = \(\dfrac{3000}{2}\) = 1500s

Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai đoạn đường :

  \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s1+s2}{t1+t2}\) = \(\dfrac{3000+1950}{1500+1800}\) = 1,5 m/s