Đăng ký

Giải bài 3.5 trang 9- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường :

            \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s1+s2+s3+...}{t1+t2+t3+...}\) 

Giải :

a) Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 0 đến 20 giây :

              \(v_{tb1}\) = \(\dfrac{140}{20}\) = 7 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 20 giây đến 40 giây :

             \(v_{tb2}\) = \(\dfrac{340-140}{20}\) = 10 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 40 giây đến 60 giây :

            \(v_{tb3}\) = \(\dfrac{428-340}{20}\) = 4,4 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 60 giây đến 80 giây :

           \(v_{tb4}\) = \(\dfrac{516- 428}{20}\) = 4,4 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 80 giây đến 100 giây :

          \(v_{tb5}\) = \(\dfrac{604-516}{20}\) = 4,4 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 100 giây đến 120 giây :

         \(v_{tb6}\) = \(\dfrac{692-604}{20}\) = 4,4 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 120 giây đến 140 giây :

         \(v_{tb7}\) = \(\dfrac{780-692}{20}\) = 4,4 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 140 giây đến 160 giây :

        \(v_{tb8}\)  = \(\dfrac{880-780}{20}\) = 5 m/s

    Vận tốc trung bình của vận động viên trong khoảng từ 160 giây đến 180 giây :

        \(v_{tb9}\) = \(\dfrac{1000-880}{20}\) = 6 m/s

Nhận xét : 

- Trong hai quãng đường đầu , vận động viên chuyển động nhanh dần.

- Trong năm quãng đường tiếp theo , vận động viên chuyển động đều.

- Trong hai quãng đường còn lại , vận động viên chuyển động nhanh dần.

b) Vận tốc trung bình cả chặng đường đua là :

       \(v_{tb}\) = \(\dfrac{1000}{180}\) = 5,56 m/s