Đăng ký

Giải bài 3.6 trang 9- Sách bài tập Vật lí 8

a) Vận tốc trung bình trên quãng đường từ A tới B :

  s1 = 45km = 45000m ; t1 = 2h15ph = 8100s.

  \(v_{tb1}\) = \(\dfrac{s1}{t1}\) = \(\dfrac{45000}{8100}\) = 5,56 m/s

Vận tốc trung bình trên quãng đường từ B tới C :

  s2 = 30km = 30000m = ; t2 = 24ph = 1440s

  \(v_{tb2}\) = \(\dfrac{s2}{t2}\) = \(\dfrac{30000}{1440}\) = 20,83 m/s

Vận tốc trung bình trên quãng đường từ C tới D :

  s3 = 10km = 10000m ; t3 = \(\dfrac{1}{4}\).3600 = 900s

  \(v_{tb3}\) = \(\dfrac{10000}{900}\) = 11,11 m/s

b) Vận tốc trung bình trên toàn bộ đường đua :

   \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s1+s2+s3}{t1+t2+t3}\) = \(\dfrac{45000+30000+10000}{8100+1440+900}\) = 8,14 m/s