Đăng ký

Giải bài 3.14 trang 10- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

\(v_{xd}=v_{cn}+v_{n}\)

\(v_{nd}=v_{cn}-v_{n}\)

Với :   \(v_{xd}\)  là vận tốc của ca nô khi xuôi dòng

          \(v_{nd}\)  là vận tốc của ca nô khi ngược dòng

          \(v_{cn}\)  là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng

          \(v_{n}\)   là vận tốc của dòng nước

Giải :

 a) Khi ca nô đi xuôi dòng , ta có : 120 = ( \(v_{cn}\) + \(v_{n}\)).4     (1)

     Khi ca nô đi ngược dòng , ta có : 120 = ( \(v_{cn}\) - \(v_{n}\) ).6    (2)

    Từ (1) và (2) suy ra : \(v_{cn}\) = 25 km/h ; \(v_{n}\)= 5km/h

b) Ca nô tắt máy thì trôi với vận tốc của dòng nước , do đó :

Thời gian ca nô trôi từ M đến N là : t = \(​​\dfrac{120}{5}\) = 24h