Đăng ký

Giải bài 3.10 trang 10- Sách bài tập Vật lí 8

Gọi s là chiều dài của mỗi chặng đường.

 

Vận tốc trung bình của ô tô trên cả chặng đường là :

\(v_{tb}= \dfrac{3s}{t1+t2+t3}\)

     \(= \dfrac{3s}{\dfrac{s}{v1}+\dfrac{s}{v2}+\dfrac{s}{v3}}=\dfrac{3}{\dfrac{1}{v1}+\dfrac{1}{v2}+\dfrac{1}{v3}}= \dfrac{3.v1.v2.v3}{v1.v2+v2.v3+v3.v1} \ \ \ \\= \dfrac{3.12.8.16}{12.8+8.16+16.12}= 11,1 m/s\)