Đăng ký

Giải bài 3.18 trang 11- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn B vì : Vận tốc trung bình của ô tô trên toàn bộ quãng đường :

\(v_{tb}=\dfrac{s1+s2+s3}{t1+t2+t3}= \dfrac{s1+s2+s3}{\dfrac{s1}{v1}+\dfrac{s2}{v2}+\dfrac{s3}{v3}}=\dfrac{16}{\dfrac{2}{36}+\dfrac{9}{54}+\dfrac{5}{45}} = 48\) km/h