Đăng ký

Giải bài 28-29.13 Trang 81- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ sôi của ôxi.