Đăng ký

Giải bài 28-29.11 Trang 81- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Các bọt khí từ đáy bình nổi lên.