Đăng ký

Giải bài 28-29.14 Trang 81 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng.