Đăng ký

Giải bài 28-29.16 Trang 82- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Nước ở thể rắn ở \(0^0C.\)

Giải:

Chọn A. Đoạn OA.