Đăng ký

Giải bài 28-29.15 Trang 82- Sách bài tập Vật lí 6

     Khói mà ta nhìn thấy là do hơi nước ngưng tụ thành hạt rất nhỏ tạo nên.

     Ở ngay miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước còn cao hơn nên hơi nước ngưng tụ ít.

     Càng xa miệng ấm, nhiệt độ của hơi nước càng thấp nên hơi nước ngưng tụ càng nhiều.