Đăng ký

Giải bài 28-29.7 Trang 80- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Những chất có nhiệt độ nóng chảy lớn hơn \(25^0C\) thì tồn tại ở thể rắn.

Những chất có nhiệt độ nóng chảy nhỏ hơn \(25^0C\) nhưng nhiệt độ sôi lớn hơn \(25^0C\) thì tồn tại ở thể lỏng.

Những chất có nhiệt độ sôi nhỏ hơn \(25^0C\) thì tồn tại ở thể khí (hay hơi).

Giải:

1. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là chì.

    Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là oxi.

2. Chất có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là chì.

    Chất có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là oxi.

3. Ở nhiệt độ \(25^0C\) thì:

    Chất ở thể rắn là: chì.

    Chất ở thể lỏng và hơi là: nước, rượu, thủy ngân.

    Chất ở thể khí là: oxi.