Đăng ký

Giải bài 24-25.10 Trang 75- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Có thể ở cả thể rắn và thể lỏng.