Đăng ký

Giải bài câu 24-25.6 Trang 73- Sách bài tập Vật lí 6

1. Chất rắn bắt đầu nóng chảy ở \(80^0C.\)

2. Chất rắn này là băng phiến.

3. Để đưa nhiệt độ từ \(60^0C\) tới nhiệt độ nóng chảy cần khoảng 4 phút.

4. Thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút (từ phút thứ 5 đến phút thứ 7).

5. Sự đông đặc bắt đầu ở phút thứ 13.

6. Thời gian đông đặc kéo dài 5 phút (từ phút thứ 13 đến phút thứ 18).