Đăng ký

Giải bài 24-25.8 Trang 74 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian tan thành nước.