Đăng ký

Giải bài 24-25.13 Trang 75- Sách bài tập Vật lí 6

    Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ vì khi nước đá đang tan nhiệt độ của nó không đổi.