Đăng ký

Giải bài 24-25.12 Trang 75 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó.