Đăng ký

Giải bài 16.1 Trang 53- Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần chọn là: động; cố định.