Đăng ký

Giải bài 16.5 Trang 53- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Có thể thiết kế theo phương án như hình vẽ bên dưới hoặc tương tự như vậy.