Đăng ký

Giải bài 16.4 Trang 53 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Gồm 1 ròng rọc cố định (ở điểm B) và hai đòn bẩy (đòn bẩy EFG có điểm tựa ở F và đòn bẩy CDH có điểm tựa ở H).

b) Khi kéo dây ở A thì các điểm C, D, E dịch chuyển về phía cửa, điểm G dịch chuyển về phía chuông