Đăng ký

Giải bài 16.16 Trang 56 - Sách bài tập Vật lí 6

     Vì  \(\dfrac{P}{F}=\dfrac{1000}{250}=4\) lần, nên phải dùng 2 ròng rọc động và 2 ròng rọc cố định để tạo thành một palăng (hình vẽ).