Đăng ký

Giải bài 16.13 Trang 13 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Đứng từ trên cao kéo vật có trọng lượng P lên với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là  \(\dfrac{P}{4}.\)