Đăng ký

Giải bài 6 trang 134 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một hình chữ nhật cắt đường tròn như hình 121 biết AB = 4, BC = 5, DE = 3 (với cùng đơn vị đo).

  Độ dài EF bằng:

  (A): 6

  (B): 7 

  (C) \(\dfrac{20}{3}\)

  (D) 8

Hướng dẫn giải

   

Từ O vẽ một đường thẳng vuông góc với BC cắt BC tại M, cắt EF tại N.

   Vì BC // EF nên \(OM \perp EF\)

   Suy ra MB = MC = 2,5 và NE = NF 

   Ta có: MA = 4 + 2,5 = 6,5 

   \(\Rightarrow DN = 6,5\)

    Do đó EN = 6,5 - 3 = 3,5 

   Vậy EF = 3,5.2= 7 

   Chọn B.