Đăng ký

Giải bài 16 trang 135 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ đó.

Hướng dẫn giải

   Xét hai trường hợp:

   Chiều cao hình trụ là 2cm, bán kính đáy hình trụ là 1,5cm.

   \(S_{xq} = 2\pi .Rh = 2\pi. 1,5.2= 6\pi (cm^2)\\ V = \pi .R^2.h = \pi .(1,5)^2.2= 4,5 \pi (cm^3)\)

   Chiều cao hình trụ là 3cm, bán kính đáy hình trụ là 1 cm.

   \(S_{xq} = 2\pi .Rh = 2\pi. 1 .3= 6\pi (cm^2)\\ V = \pi .R^2.h = \pi .(1 )^2.3= 3 \pi (cm^3)\)

shoppe