Đăng ký

Giải bài 41 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, BC = 5cm, ∠BAC = x, ∠ABC = y. Dùng các thông tin sau (nếu cần) để tìm x – y:

        sin23\(^0\)36' ≈ 0,4

        cos66\(^0\)24' ≈ 0,4

        tg21\(^0\)48' ≈ 0,4

Hướng dẫn giải

   Giải: 

  \(tg \ y = ​​\frac{AC}{BC}=0,4 \Rightarrow y - 21^0 48'\)

  \(\Rightarrow x= 90^0 -y \approx 68^012' \Rightarrow x-y = 68^012' - 21^0 48' =46^064'\)

      

shoppe