Đăng ký

Giải bài 33 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

a) Trong hình 41, sin α bằng:

   

   

b) Trong hình 42, sin Q bằng:

   

c) Trong hình 43, cos \(30^0\) bằng:

        

 

Hướng dẫn giải

   Giải:  

   Chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây:

  a) Đáp án: (C) 

  b) Đáp án: (D) 

  c) Đáp án (C)