Đăng ký

Giải bài 34 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

 a) Trong hình 44, hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng?

   

   b) Trog hình 45, hệ thức nào trong các hệ thức sau không đúng ?

(A) sin2α + cos2α = 1

(B) sin α = cos β

(C) cos β = sin (90o – α)

Hướng dẫn giải

   Giải: 

  a) Đáp án: (C).

  b) Đáp án: (C).