Đăng ký

Giải bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây vượt qua vực trong hình 49 (làm tròn đến mét)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Tính AD, AB từ đó tính được AC.

   Giải: 

   

    Xét tam giác vuông AED có: 

   AD= DE.\(tg50^0 =20.tg50^0 \approx 23,835(m)\)

   \(AB= AD- BD =23,835-5 =18,835(m)\)

  Xét tam giác vuông ABC có: \(AC= \frac{AB}{sin \ 50^0} \approx 25(m)\)

shoppe