Đăng ký

Giải bài 38 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa như trong hình 48. Tính khoảng cách giữa chúng (làm tròn đến mét).

Hướng dẫn giải

   Giải: 

  Xét tam giác vuông IBK có:

\(IB= IK.tg\widehat{IKB}=380.tg75^0 \approx 814,9(m)\)

  Xét tam giác vuông IAK, có:

   \(IA= IK.tg\widehat{IKA}=380.tg50^0 \approx 452,9(m)\)

   \(AB= IB- IA= 814,9- 452,9= 362(m)\)