Đăng ký

Giải bài 167 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Hướng dẫn giải

Giải:

Gọi số cách là x.

Thì theo đề bài ta có \(x \vdots 10, x \vdots 12, x \vdots 15\) và \(100 \le x \le 150.\)

Do đó \(x \in BC(10, 12, 15)\) và \(100 \le x \le 150\)

BCNN(10, 12, 15) = 60

BC(10, 12, 15) = {0; 60; 120; 180;...}

Vì \(100 \le x \le 150\) nên x = 120.

Vậy số cách đó là 120 quyển.

shoppe