Đăng ký

Giải bài 166 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

A = {x ∈ N | 84 ⋮ x, 180 ⋮ x và x > 6}

B = {x ∈ N | x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 và 0 < x < 300}

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(x \in Ư C(84,180)\) và x > 6

ƯCLN(84, 180) = 12; ƯC(84, 180) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Do x > 6 nên x = 12.

Vậy A = {12}.

b) \(x \in BC(121, 15, 18)\) và 0 < x < 300.

BCNN(12, 15, 18) = 180; BC(12, 15, 18) = {0; 180; 360; ...}

Do 0 < x < 300 nên x = 180.

Vậy B = {180}.

shoppe