Đăng ký

Giải bài 162 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Để tìm số tự nhiên x biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x - 3):8 = 12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia cho 4 thì được 7.

Hướng dẫn giải

Giải:

Theo đề bài, ta có (3x - 8) : 4 = 7.

(3x - 8):4 = 7

3x - 8 = 7.4

3x - 8 = 28

3x = 28 + 8

3x = 36

x = 36:3

x = 12

Vậy x = 12.

shoppe