Đăng ký

Giải bài 164 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1):11 ;     b) \(14^2+5^2+2^2\)

c) 29.31 + 144 :\(12^2\) ;     d) 333:3 + 225:\(15^2\)

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \((1000+1):11=1001:11=91=7.13;\)

b) \(14^2+5^2+2^2=196+25+4=225=3^2.5^2;\)

c) \(29.31+144:12^2=899+144:144=899+1=900=2^2.3^2.5^2;\)

d) \(333:3+225:15^2=111+225:225=111+1=112=2^4.7\)