Đăng ký

Giải bài 161 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x biết:

a) 219 – 7(x + 1) = 100 ;     b) (3x - 6).3 = \(3^4\)

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 219 - 7(x + 1) = 100                        b) (3x - 6). 3 = \(3^4\)

    7(x + 1) = 219 - 100                             3x - 6 = \(3^4\) : 3

    x + 1 = 119 : 7                                      3x = \(3^3+6\)

    x = 17 - 1                                              3x = 33

    x = 16                                                    x = 33 : 3

                                                                  x = 11