Đăng ký

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Hình học 9

Đề bài

Bài 1. Cho góc nhọn \(α\), biết \(\sin \alpha  = {2 \over 3}.\) Không tính số đo góc \(α\), hãy tính \(\cos α, \tanα, \cotα.\)

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 10cm, BH = 5cm, chứng minh rằng : tanB = 3tanC.

Hướng dẫn giải

Bài 1. Ta có: \({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha  = 1\)

\(\Rightarrow \cos \alpha  = \sqrt {1 - {{\sin }^2}\alpha }  = \sqrt {1 - {{\left( {{2 \over 3}} \right)}^2}}\)\(\,  = {{\sqrt 5 } \over 3}\)

\(\tan \alpha  = {{\sin \alpha } \over {\cos \alpha }} = {2 \over 3}:{{\sqrt 5 } \over 3} = {{2\sqrt 5 } \over 5} \)

\(\Rightarrow \cot \alpha  = {{\sqrt 5 } \over 2}\)

Bài 2.

Ta có: \(∆ABC\) vuông, có đường cao AH

\( \Rightarrow A{B^2} = BC.BH\)

\(\Rightarrow BC = {{A{B^2}} \over {BH}} = {{{{10}^2}} \over 5} = 20\) (cm)

Do đó: \(HC = BC - BH = 20 - 5 = 15\,\left( {cm} \right)\)

\(∆AHB\) vuông có: \(\tan B = {{AH} \over {BH}} = {{AH} \over 5}\)

Tương tự: \(\tan C = {{AH} \over {CH}} = {{AH} \over {15}}\)

Do đó \({{\tan B} \over {\tan C}} = {{AH} \over 5}:{{AH} \over {15}} = 3 \)

\(\Rightarrow \tan B = 3\tan C\)