Đăng ký

Giải bài 21 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   

    Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ ), biết rằng:

a) sin x = 0,3495;     b) cos x = 0,5427;     c) tg x = 1,5142;     d) cotg x = 3,163

Hướng dẫn giải

   Giải:

   \(a) x \approx 20^0\)

   \(b) x= 57^0\)

   \(c) x\approx 57^0\)

    \( d) x\approx 18^0\)

shoppe