Đăng ký

Giải bài 18 trang 14 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   So sánh:

a) tg25\(^0\) và sin 25\(^0\) ;             b) cotg 32\(^0\) và cos32\(^0\)

c) tg45\(^0\) và cos45\(^0\) ;             d) cotg60\(^0\) và sin30\(^0\)

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn: 

  Với góc nhọn \(\alpha : sin \alpha < tg \alpha \) và \(cos \alpha < cotg \alpha\)

   Giải: 

   a) \(tg 25^0> sin 25 ^0\)

   b) \(cotg 32^0 > cos 32^0\)

  c) \(tg 45^0 > sin 46^0 = cos 45^0\)

   d) \(cotg 60^0 > cos 60^ = sin 30^0\)

shoppe