Đăng ký

Giải bài 22 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   So sánh:

a) sin \(20^0\) và sin \(70^0\) ;             b) cos \(25^0\) và cos\(63^015'\)

c) tg \(73^020'\) và tg \(45^0\) ;             d) cotg \(2^0\) và cotg \(37^040'\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

   Nếu \(0^0< \alpha, \beta < 90^0 ; \alpha < \beta\) thì :

\(sin \alpha < sin \beta \) và \(tg \alpha < tg \beta \)

-  \(cos \alpha < cos \beta \) và \(cotg \alpha < cotg \beta \)

  Giải: 

   \(a) 20^0 < 70^0 \Rightarrow sin 20^0 < sin 70^0\)

   \(b) 25^0 < 63^015' \Rightarrow cos 25^0 > cos 63^015'\)

   \(c) 73^020' > 45^0 \Rightarrow tg 73^020' > tg 45^0\)

    \(d) 2^0 < 37^040' \Rightarrow cotg 2^0 < cotg 37^040'\)

  

  

shoppe