Đăng ký

Giải bài 20 trang 84 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

 Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chính) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư):

a) sin  \(70^0\)13' ;             b) cos\(25^032'\)

c) tg\(43^010'\) ;             d) cotg\(32^015'\)

Hướng dẫn giải

   Giải: 

   \(a) sin 70^013' \approx 0,9410\)

   \(b) cos25^032' \approx 0,9023\)

   \(c) tg43^010' \approx 0,9280\)

   \(d) cotg 32^015' \approx 1,5849\)